Sisas BG – Системи за пътна сигнализация и безопасност на движението

Постоянни пътни знаци

Permanente

Пътят е близо до сърцата ни и мисията ни касае всичко, което го прави безопасен. Sisas – Благодарение на дългогодишния си опит се стреми да осигурява наличност от цялостни решения и продукти, които помагат да се отговори на изискванията наложени от Правилата за движение по магистрала и ще ви съдейства там, където тези изисквания не могат да бъдат пренебрегнати. В този раздел ще откриете полезна информация и съвети за всички ползващи пътя, за да се предпазят от рисковете, които съществуват при нормални условия за шофиране, въпреки всички усилия за тяхното предотвратяване.

Системи за временни пътни знаци

През годините, подкрепена от дългогодишните си традиции в производството на временна пътна сигнализация, Sisas е затвърдила и подобрила своето ноу-хау предлагайки продукти, чиито технологии и качество отговарят на нуждите на пътно-строителните площадки. Sisas има възможност да предложи продукти направени по поръчка, които отговарят на специфичните нужди на клиентите ни, като на тяхно разположение са технически отдели, способни да им окажат подкрепа и в най-критичните ситуации наложени от временни условия, които променят нормалния ход на пътния трафик.

Пътни системи

Изисква се постоянно прецизно наблюдение на трафика, за да могат да се разтълкуват и оценят ситуациите, които могат да променят посоката си на развитие. Използването на авангардни технологии, стриктния избор на материали и изключителното внимание, което се отделя на етапа на проектирането са в основата на философията на компанията относно проектирането и позволяват на Sisas да посрещне всяка нужда на сектора на магистралната пътна сигнализация. Sisas предлага както отделни решения, така и комплексни интелигентни транспортни системи, с добро проектиране и изграждане те са напълно пригодни за надграждане с нарастване на нуждите на клиентите ни.

/ Партньори /

СИСАС БГ АД работи в партньорство с италианската Sisas Segnaletica и е част от  Sisas Group, компанията с най-голям пазарен дял в сферата на пътната сигнализация в Италия от 1980г. насам.

В България СИСАС БГ АД е сред водещите фирми в производството на средства за пътна сигнализация. В последните няколко години започнахме търговска дейност с компании, както в страни от източна Европа, така и на българския пазар.

През годините сме установили партньорство с водещите компании за пътна сигнализация и пътна безопасност в страни като: Румъния, Унгария, Русия, Сърбия, Хърватска, Латвия, Литва, Ливан.

/ Производство /

Ние произвеждаме всички продукти, които предлагаме

 • Пътни и вътрешни огледала
 • Електронни устройства за пътна сигнализация
 • Гумени изделия (ограничители на скоростта, конуси и др.)
 • Всички изделия са в съответствие с нормите за качество и са на силно конкурентни цени.

Електронни устройства, които може да намерите при нас

 • Светодиодни лампи (LED) с различен диаметър
 • Подвижни светофарни уредби
 • Синхронизирани последователни системи от светодиодни лампи с кабелна или радио връзка
 • Указващи посоката светлинни панели
 • Радарни системи за отчитане на скоростта с памет
 • Система за класификация на превозните средства
 • “Интелигентни” пътни знаци

В широката гама продукти съчетаваме високо качество и конкурентни цени.

Проект BG16RFOP002-2.077-0797-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 № BG16RFOP002-2.077-0797-C01

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„СИСАС БГ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0973-C01, „СИСАС БГ“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: “Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на „Съоръжение за метализация във висок вакуум“ – 1 брой.”

Тръжна документация на „СИСАС БГ“ АД, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0973-C01

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СИСАС БГ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”